APA

Yu, Z., Sunchu, B., Fok, W., Alshaikh, N., & Pérez, V. YuZhenLinusPaulingInstitGeneExpressionLiverAdditionalFileFigureS1-S5,TableS1.pptx.