APA

Vongpayabal, P. (2003). Kinetics of nano-sized Si₃N₄ powder synthesis via ammonolysis of SiO vapor. : Oregon State University.