APA

Higinbotham, L. Higinbotham_Larry_R_1986_map1.jpg.