APA

Zhang, H., Jin, Y., Deng, Y., Wang, D., & Zhao, Y. ZhaoYanyunFoodScienceTechnologyProductionChitinFrom.pdf.