APA

Van Tuyl, S., Whitmire, A., & Van Tuyl, S. VanTuyl-Whitmire-RepositoriesTable.csv.