APA

State University. Extension Service, O. (2008). Yellow starthistle, Centaurea solstitalis. : [Corvallis, Or.] : Oregon State University, Extension Service.