APA

von Flotow, A. (2012). Micro Hydroelectric Penstock Design Analysis.