APA

Tachibana, S., Tang, L., Zhu, L., Liu, W., Wang, Y., & Fang, C. (2018). Watching an Engineered Calcium Biosensor Glow: Altered Reaction Pathways before Emission.