APA

Valente, J., LeGrande, C., Johnson, V., & Fischer, R. ValenteJonathonJForestEcoSocMethodImprovingReliability_SupportingInformation.pdf.