Chicago

Smith, Sean Weston. 2011. Atomic Layer Deposition of Nanolaminate Al₂o₃-Ta₂o₅ and Zno-Sno₂ Films. : Oregon State University.