Chicago

Popowski, Thomas Allan. Popowski_thomas_a_1997_plate1.jpg.