Chicago

Tsutsumi, Hiroyuki. Tsutsumihiroyuki1996plate12.tif.