Chicago

Zhu, Ben-Zhan, Xi-Juan Chao, Chun-Hua Huang, and Yan Li. Zhudeliveringthecellimpermeablecellstructuredata.cif.