Chicago

Li, Xiaolin, Pengfei Yan, Bruce W Arey, Wei Luo, Xiulei Ji, Chongmin Wang, Jun Liu et al. 2016. A Stable Nanoporous Silicon Anode Prepared by Modified Magnesiothermic Reactions. : Elsevier.