Chicago

Tachibana, Sean R., Longteng Tang, Liangdong Zhu, Weimin Liu, Yanli Wang, and Chong Fang. 2018. Watching an Engineered Calcium Biosensor Glow: Altered Reaction Pathways before Emission.