Chicago

Tang, Longteng, Weimin Liu, Yanli Wang, Yongxin Zhao, Breland G Oscar, Robert E Campbell, and Chong Fang. 2015. Unraveling Ultrafast Photoinduced Proton Transfer Dynamics In a Fluorescent Protein Biosensor for Ca²⁺ Imaging. : John Wiley & Sons Inc..