Chicago

Liu, Wei, Bo Zhang, Zhiwei Zhang, and Xiao-Hua Zhou. 2013. Joint Modeling of Transitional Patterns of Alzheimer’s Disease. : Public Library of Science.