Chicago

Wang, Weitao, Wenjun Zheng, Peizhen Zhang, Qiang Li, Eric Kirby, Daoyang Yuan, Dewen Zheng et al. 2017. Expansion of the Tibetan Plateau During the Neogene.