MLA

Smith, Sean Weston. Atomic Layer Deposition of Nanolaminate Al₂o₃-ta₂o₅ and Zno-sno₂ Films. : Oregon State University, 2011.