MLA

Sadler, R. Kumbe. Sadler_r_kumbe_1981_plate 5.tif.