MLA

Jariyasopit, Narumol, et al. Simonichstacienvironmentalmoleculartoxicologynovelnitropahsupportinginformation.pdf.