MLA

Arthachinta, Sukanda. Reactions of the Condensates of Picolyllithium and Acrolein. : Oregon State University, 1962.