APA

Peremyslov, V., Mockler, T., Filichkin, S., Fox, S., Jaiswal, P., Makarova, K., Koonin, E., & Dolja, V. JaiswalPankajBotanyPlantPathologyExpressionSplicingEvolution_TableS1.pdf.