Chicago

Peremyslov, Valera V., Todd C Mockler, Sergei A Filichkin, Samuel E Fox, Pankaj Jaiswal, Kira S Makarova, Eugene V Koonin et al. Jaiswalpankajbotanyplantpathologyexpressionsplicingevolution_tables1.pdf.